onderpresteren.nl

Signaleer risicoleerlingen

Met deze test kun je als leerkracht kijken of een leerling goed in het leerproces zit.
Het is niet mogelijk om op basis van zo’n simpele test absolute uitspraken te doen over een individueel kind. Heb je twijfels en worden deze door de test bevestigd of althans niet weggenomen, ga dan in gesprek met de leerling en de ouders. Roep zonodig externe hulp in.

Deze test is gemaakt op basis van de signaleringslijst uit het boek 'Onderpresteren op de basisschool'. De lijst is ook op deze website te downloaden.
Valid XHTML 1.0 Strict